Home

Welcome to My New Путешествия Blog

  • «Անհաղթ Խալիֆան» վերլուծություն

    07.11.2019 by

    Իմ կարծիքով պատմվածքը ուզում էր ասել, որ ինչքանէլ հեքիաթներում հաստատվես, միևնույնն է պահ էգալիս, որ պետք է դուրս գաս քո այդ հեքիաթից, քանիոր քո իրանանությունն է վտանգվում, իսկ առանցիրականության հեքիաթ ստեղծել անհնար է ։ Պետք էիրականությանը մի փոքր հետևել , քանի որ դուկկորչես հեքիաթներում, իսկ քո իրականությունըկքանդվի որոշ սխալների պատճառով , որոնք արել եսդու այդ… Читать далее

  • Homwork

    07.11.2019 by

    1. I am at home. 2. She is not at home in the morning. 3. We are in the park. 4. This is my new laptop. 5. Our friends are on their summer holideys. 6. Uncle George is a good footboll pleyer. 7. The dog is under the table. 8. He are very funny. 9.… Читать далее

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы